Blog

Front tegen verkrachting – uitnodiging tot dialoog

Samenvatting:

De inhoud van dit manuscript beoogt een krachtige stellingname te zijn tegen verkrachting van mensen, specifiek vrouwen. Van meerdere mensen heb ik het verzoek gekregen mij niet te beperken tot het aan de kaak stellen van alleen verkrachting. Daardoor gaat dit manuscript niet alleen over verkrachting en krijgen vrouwenrechten in bredere zin, aandacht.Verkrachting is in zekere zin, ontheiligen. Dat ontheiligd zijn is heel moeilijk ongedaan te maken. Door veel mensen wordt en is er veel werk van gemaakt dit toch te bereiken. Ik noem u in dit verband de naam van mevr. dr. Iva Bicanic. Zij is op donderdag 13 maart te Utrecht, gepromoveerd op haar proefschrift: ‘Psycho biological correlates of rape in female adolescents’, Psychologische Aspecten van verkrachting bij vrouwelijke adolescenten. “Daar kun je terecht als je verkracht bent” aldus de kop boven een artikel over haar promotie in dagblad TROUW van dinsdag 4 februari 2014. Het ontheiligen van medemensen door verkrachting staat in schrille tegenstelling met alles wat een mens tot mens maakt. Om van het begin af aan een deel van de opzet van dit manuscript duidelijk te maken, namelijk een dialoog tussen mensen ( daders, slachtoffers, mensen die tegen verkrachtingen in opstand komen, hulpverleners enz.) ie er een stukje tekst opgenomen uit de Afscheidsrede van Prinses Beatrix, 29 april 2013, onder het kopje: ‘Teksten die voor in het boek komen’. Alvast één regel daaruit:

“Het zoeken van mensen naar toenadering tot elkaar vanuit verschillende geloofsovertuiging of levensbeschouwing, heeft mij aangesproken, ook als teken van openheid en tolerantie.”

Al snel bleek de noodzaak dat ik mij moest verdiepen in de geschiedenis van het ontstaan van schending van vrouwenrechten. Verkrachting is binnen bepaalde culturen, religies en tradities, ingebakken en/of straffeloos toegestaan. Hierbij kwam ook vast te staan dat vrouwen als minderwaardig zien, te maken heeft met het interpreteren van grondteksten uit Koran en Bijbel. Omdat geen van beide wereldgodsdiensten de wereld overheersen, heb ik summier aandacht besteed aan de wijze waarop de samenlevingen functioneren op grond van levensbeschouwingen. Er is getracht evenwicht te houden in hoe vanuit geloofsbeleving tegen verkrachting van medemensen, aangekeken en/of gehandeld wordt en is. Dit manuscript is geschreven met de uitdrukkelijke intentie het terugdringen van verkrachtingen, en op den duur het ophouden daarvan. Daarom kon ik niet om de geschiedenis en aard van de belangrijkste godsdiensten heen. Uit de Bibliografie mag blijken dat ik niet over een nacht ijs gegaan ben. Het manuscript bevat enkele verhalen die dienen als achtergrondinformatie en verruiming en verbreding van het gezichtsveld. Voor menigeen zijn verkrachtingen een ver van mijn bed show. Dit was een reden te meer om aan verkrachting apart aandacht te besteden. Het onderwerp: vrouwen verkrachting indringend aan de kaak stellen, vroeg ook om de gevolgen daarvan voor de slachtoffers uitvoerig te belichten. Dit bleek bepaald geen sinecure. Je moet welhaast vrouw zijn om voldoende te kunnen doorvoelen welke schade verkrachting aanricht in lichaam en geest van de verkrachte. In het manuscript is sterk de nadruk gelegd op het mooie van een menselijk lichaam, specifiek aan dat van een vrouw en de waarden die zij als vrouw in een mensenleven vertegenwoordigd. In een poging inzicht te geven in wat in een vrouw ook als mens, vernield wordt, is het hoofdstuk opgenomen dat handelt over het menselijk lichaam in cijfers, verkrachter weet wat je vernield. Medemensen als vrouw geboren krijgen veel te vaak in hun leven te maken met wat zij als mens en vrouw níet mogen en waar zij aan gehoorzamen moeten. Daarom is er bijvoorbeeld ook aandacht voor wat een vrouw mag dragen aan kleding in de context van de cultuur waarin zij in leeft. Op kledingvoorschriften spitst zich te vaak toe of een vrouw zich wel eerbaar genoeg gedraagt. Kleding en ander vrouwelijk gedrag zijn vaak aanleiding tot eerwraak. Ter onderbouwing hiervan zijn hieromtrent zo actueel mogelijke berichten opgenomen. Aan eerwraak is een apart hoofdstuk gewijd. Je verdiepen in deze materie levert een mensbeeld op over vrouwen dat naast berusting ook woede op roept. Dat ik als man geboren ben had bij de conceptie 50 % kans. Eigenlijk moet je er niet aan denken als vrouw geboren te zijn in een land waar vrouwen als handelswaar behandeld worden. Was ik als vrouw geboren hoe zou ik het dan graag gehad willen hebben? Gelukkig zijn er vele organisaties die mensenrechten verdedigen, en specifiek vrouwenrechten. Er staan er aan aantal genoemd met in het kort beschreven hun doelstellingen en welke terreinen zij specifieke behartigen.

Of je via een manuscript als dit, maatschappij gebonden situaties kunt veranderen, is in dit geval sterk te hopen. Minimaal moet toch bereikt kunnen worden dat verkrachting van medemensen luidt en duidelijk en in alle openheid bespreekbaar moet zijn en aan de kaak gesteld. Langs de weg van open gesprekken als onderdeel van het dagelijks leven, komt het breed onder de aandacht en kan er zoveel maatschappelijke druk ontstaan dat verkrachtingen sterk verminderen. Misschien ophouden?

Wilt ons helpen in de strijd tegen verkrachting. Kijk hier wat u kunt doen.

Voorwoord

Medemensen die als vrouw geboren worden moesten/moeten knokken (Afghanistan e.a.) om onderwijs te mogen volgen, worden, of zijn verbannen van scholen, ondergaan huislijk geweld waarbij familieleden het verboden is te getuigen, ze zijn of waren onderworpen aan vernederende kledingvoorschriften, moesten/moeten knokken om bepaalde sporten te mogen beoefenen, zij worden bekeken en behandeld als handelswaar, enz. enz. En veel van deze op zich doffe ellende verbleekt bij de gevolgen van één of meerdere keren verkracht te zijn. Wat is het bijzondere aan vrouwen dat hen dit allemaal overkomen kan? Niet hun functie als vrouw in het gewone leven van geboorte en sterven. Of misschien toch? Maar zij zijn medemensen op wie de rechten van de mens volledig op van toepassing zijn. Om de rechten van die medemensen die lijden onder dit ondraaglijke onrecht, stukken beter in beeld te krijgen, en vervolgens daar iets tegen te ondernemen, is dit manuscript geschreven, onder redactie van Michel, HEAO, en Barbara Pavinati, neerlandica. Daarbij negerend een opkomende schreeuw, die alle risico’s verzengd heeft die bij een gewoon mens kunnen opkomen om aan een dergelijke klus te beginnen. Het onrecht dat speciaal vrouwen wereldwijd aangedaan wordt, schreeuwt kei hard om minstens een poging te doen daar een einde aan te krijgen. Niet dat ik lichtvaardig heenstap over leed dat mannen aangedaan wordt. Maar ik heb door omstandigheden zoveel liefde, zoveel levenswarmte, zoveel eerbied en respect van vrouwen voor een mensenleven ervaren, dat ik dit manuscript wel moest schrijven. Ik heb intens ervaren dat in gewone vrouwen zoveel goedheid, zoveel oprechte medemenselijkheid woont, dat dit met hernieuwde zeggingskracht en in het volle licht van de publiciteit belicht dient te worden. Door verkrachting wordt al het goede, dat speciaal vrouwen in het leven vertegenwoordigen, in hun leven geruïneerd. Via media getuigen verkrachtte vrouwen tegenwoordig van hun verkracht zijn en dan de gevolgen van die verkrachtingen. Zij maken heel duidelijk welke vaak onherstelbare schade in lichamelijk en geestelijk opzicht, aan hen is toegebracht. Dat er ook zeer adequate hulp mogelijk is kwam o.m. tot uiting op de dag waarop mevrouw dr. Iva Bicanic promoveerde op haar proefschrift ‘Psychobiological Correlates of Rape in Female Adolescent’, (Psychobiologische aspecten van verkrachting bij vrouwelijke adolescenten). Is haar titel de kroon op haar studie, onze diepste wens daarnaast is dat dr. Iva Bicanic met haar team van behalve zeer deskundige, eveneens ook zeer bevlogen medewerkers, de gouden kroon verdienen door er in te slagen, en ook al geslaagd zijn, jonge vrouwen terug te geven wat hen door verkrachting, ontnomen is.

Iemand die zo welwillend is geweest delen van het manuscript te lezen, merkte op dat in dit manuscript wel erg sterk de nadruk gelegd is op het vrouwelijk schoon. Deze opmerking is volkomen juist en lezers kunnen dit zelfs sterk overdreven vinden. Maar verkrachters breng je niet zomaar op andere gedachten. Door vrouwelijk schoon, de functie er van, en hoe er door zeer velen vertrappend mee omgegaan wordt, zo duidelijk mogelijk te benoemen wil bereikt worden, dat ook verkrachters de ogen zover open gaan dat zij het verwerpelijke van hun handelen, gaan beseffen. Het zich vergrijpen aan vrouwen moet ophouden. Dit is gebiedende wijs. Gelet op het zeer veelvuldig plaats hebben van vrouwenverkrachtingen, en de verankering ervan in culturen en religies, kun je het streven naar afschaffing er van, ook een gedachtespinsel vinden. Deze redenering komt in een ander perspectief te staan, als je de stelling overdenkt die in vervlogen tijden ooit in een Succesagenda stond: “Een gedachte is een even grote werkelijkheid als een kanonskogel.” Voordat een gedachte in werkelijkheid omgezet is, is er per definitie eerst die gedachte. De schrijnende werkelijkheid dat vrouwen op grote schaal verkracht worden is bepaald geen droom. Dit manuscript gaat nadrukkelijk over het onmenselijke aan vrouwen verkrachtingen, zonder ook maar de schijn te willen wekken andere vrouwenrechten niet even serieus te nemen. Het is geen lopend verhaal.

De inhoud van veel hoofdstukken kan dienen als aanvulling of verbreding van kennis die direct of indirect met vrouwenrechten te maken hebben. Die inhouden zijn ook bedoeld als handreikingen tot discussies. Het uitgangspunt is van begin af aan geweest zich niet te beperken tot de situatie van vrouwen in Nederland. Bij voorkeur niet. Ik heb met Nederlandse vrouwen over het ontbreken van elementaire vrouwenrechten kunnen spreken. Door omstandigheden gelukkig ook met enkele vrouwen uit Zuid Amerika en Duitsland. De rechten van een vrouw in Nederland zijn goed gewaarborgd. Een “kleinigheid” als bijvoorbeeld ongelijke beloning voor gelijkwaardige arbeid, daargelaten. De noodzaak van het bestaan van Blijf van mijn lijf huizen in ons land, toont de noodzaak aan van het veel breder bezien van het onderwerp. ‘Front tegen verkrachting – uitnodiging tot dialoog’ is een bloedserieuze poging om van onderaf door gesprekken, verkrachting zo intens aan de kaak te stellen, dat het ophoudt. Van de vrouwen waar ik mee gesproken heb waren er drie die tijdens het gesprek spontaan en met stemverheffing en de armen omhoog uitriepen: “Wat ben ik blij dat ik in Nederland geboren ben”. Ervaringen als jongen die gaan over de toenmalige kijk op Allah stip ik net zo goed als een eigen visie op de gebeurtenissen in het Aards Paradijs. Mag je aan goedwillende medemensen vragen zo breed mogelijk met elkaar in dialoog te gaan? Feitelijk is het een indringend verzoek. En een verzoek is doorgaans een bevel.

Cees van Eijck

Het manuscript van ‘Front tegen verkrachting – uitnodiging tot dialoog’  wordt u kosteloos toegezonden indien u daar middels email om verzoekt (zie Contact).

In memoriam

Geachte medemensen,

De aanleiding voor het schrijven van dit In Memoriam is het ontvangen van de zoveelste afwijzing in zake een aanvraag voor een subsidie voor een poging tot het voorkomen van verkrachtingen. De ingeslagen weg bleek een doodlopende weg te zijn.

Op vrijdag 26 -01-2018 ontving ik van de GGD  Gelderland-Zuid te Nijmegen onderstaand mailbericht.

Geachte heer van Eijck,

Van onze afdeling communicatie ontving ik een mail waarin u ons op de hoogte stelt van uw sympathieke actie. Wij delen uw zorgen om deze doelgroep.

Wij kiezen met zorg de activiteiten uit om geweld in het algemeen en verkrachting in het bijzonder tegen te gaan en werken daarmee met landelijke campagnes.

Wij  doen veel aan preventie in de vorm van  voorlichting op scholen,  werken samen  met instellingen en hebben contact met risicogroepen aan wie we ook trainingen geven ter voorkoming van grens overschrijdend gedrag.

Ook houden wij spreekuren waar cliënten terecht kunnen met vragen over seksualiteit.

Daarnaast zetten wij ons actief in binnen het Centrum Seksueel Geweld Gelderland- Zuid en –Midden.

In het algemeen geldt dat het voor de GGD helaas niet mogelijk is om in de financiering voor uw initiatief te voorzien.

Met vriendelijke groet,

(volgt de naam van een medewerkster wiens naam ik om privacy redenen meen hier niet te moeten melen)

Teammanager team Seksuele gezondheid en Reizigers & Vaccinaties

Tel 088-1447236 Werkdagen ma-di-do-vrij

 

Tot zover dit bericht.

Waar gaat het over?

In januari 2014 heb ik het manuscript af: ‘Front tegen verkrachting-uitnodiging tot dialoog’. Onder redactie van  Michel te Brake, (Heao).

Ik zend het manuscript o.a. naar de universiteit van Utrecht. De reactie komt van mevr. dr. Iva Bicanic. Nu Directeur Centrum Seksueel Geweld. Michel en ik werden uitgenodigd op haar inauguratie. Sindsdien mogen wij op haar sympathie en steun rekenen.

In januari 2017 stel ik vast dat in het pakket van informatievoorziening bij de huisartsen geen enkele schriftelijke informatie aanwezig is over het onderwerp verkrachting.

Wij besluiten daarom een Praktijkfolder (flyer )te maken met de bedoeling te voorzien in de leemte bij genoemde informatievoorziening.

In de zomer van 2017 is de flyer klaar.  ( exemplaar in bijlage digitaal bijgevoegd) Van begin af aan is het de opzet dat de verspreiding hiervan gebeurd door IDS Wachtkamer Informatie Systeem (WIS) Brochure huisartsennetwerk. Het drukwerk wil drukkerij ‘De Jukkenbarg’ te Eibergen doen. Het totale bedrag voor het drukken en verspreiden van de flyer bedraagt: € 33250.- exclusief  BTW.

Na intensief speuren  naar de mogelijke instantie voor subsidievertrekking komen wij als voorlaatste terecht bij mevr. Arib, Voorzitter Tweede Kamer der Staten Generaal. Wij benaderen haar in haar hoedanigheid als Voorzitter Presidium Tweede Kamer.

Volledigheidshalve volgt hieronder een gedeelte van ons schrijven van

 1 december 2017 aan haar.

 

Geachte mevr. Arib,

Sinds enige jaren werken Cees van Eijk schrijver, Rianne Luiten  theoloog, en Michel te Brake redacteur, hard aan  het van de grond krijgen van  het ‘Front tegen verkrachting-uitnodiging tot dialoog’. .

De doelstelling is een einde te bewerkstelligen aan het verkrachten van medemensen  met name van vrouwen. Wereldwijd, te beginnen in Nederland.

Voor dat doel is het manuscript geschreven (2014): ‘Front tegen verkrachting- uitnodiging tot dialoog’. De tekst zenden wij u in bijlage toe. Mijn motivatie voor dit initiatief heb ik beschreven in hoofdstuk: ‘Vrouwen in mijn leven’. (Blz. 27) van genoemd manuscript.

In januari 2017 stel ik vast dat in het pakket van informatie voorziening bij de huisartsen geen enkele schriftelijke informatie aanwezig is over het onderwerp, verkrachting.

Wij vonden  het hoognodig daarin te voorzien. Gevolg; hard  gewerkt aan een Praktijkfolder.  De verspreiding hiervan wil IDS Wachtkamer Informatie Systeem (WIS) Brochure huisartsennetwerk, verzorgen. Het drukwerk wil drukkerij ‘De Jukkenbarg’ te Eibergen doen. Van beide bedrijven zijn de Offertes in bijlage toegevoegd.

Bij onze naspeuringen voor het indienen van een subsidieaanvraag hebben wij via de gemeente Oost-Gelre een exemplaar bemachtigd van een formulier voor het doen van een subsidieaanvraag.

Wij kwamen er achter dat een dergelijk formulier alleen door verenigingen en organisaties te gebruiken is. In de bijlagen : Manuscript(136 kB) en de bijlage Front tegen verkrachting-uitnodiging tot dialoog (417 kB) hebben wij uitvoerig aandacht besteed aan de gevolgen van verkracht zijn.

Wij wenden ons tot u met het verzoek bij welke instantie wij moeten  zijn voor het indienen van een subsidieaanvraag.

Met hartelijke groet:

Cees van Eijck schrijver,  Michel te Brake redactie.

 

Het antwoord:

Geachte heer Van Eyck,

Goed om te lezen dat u zich betrokken voelt bij het tegengaan van verkrachtingen van vrouwen. U heeft hiervoor een flyer gemaakt en vraagt of VWS kan helpen bij het verspreiden van deze informatie en informeert naar subsidiemogelijkheden. Een mooi  initiatief, maar helaas heeft VWS geen subsidiegeld beschikbaar voor dergelijke activiteiten. Wellicht zou u bij de regionale GGD kunnen informeren wat zij aan voorlichting c.q. informatievoorzieningen al hebben en hoe u daarbij betrokken kunt worden met uw initiatief.

Het spijt me dat ik u niet van een positiever antwoord kan voorzien, maar  ik hoop u op wel op weg te hebben geholpen.

Met vriendelijke groeten,

(om privacy redenen naam van medewerkster niet genoemd)

Publieksvoorlichting VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www.rijksoverheid.nl

 

Van: Informatie Rijksoverheid [mailto:ticket@informatierijksoverheid.nl]

Verzonden: vrijdag 15 december 2017 13:28

Aan: _Dienstpostbus VWS Voorlichting

Onderwerp: FW: Soa’s en seksualiteit

 

Begin ticket

Referentienummer:       T1652337

Geslacht:    man

Naam:        Cees van Eyck

Telefoon:    0544-462143

E-mailadres:         cveyck@kpnmail.nl

Contactvoorkeur:  Geen voorkeur

Categoriecode:     VWSINHNBOBUI

Categorieomschrijving:  VWS > Inhoudelijke vraag > Naar BO > Buiten Info

Vraag:        Meneer wil graag betere informatie voorzieningen voor vrouwen, tegen verkrachting. Hij is maatschappelijk betrokken bij dit onderwerp. Hij heeft nu een flyer gemaakt, en zou graag willen dat de overheid hem steunt in het verspreiden van deze informatie. Hij kan alleen nergens subsidie krijgen, omdat hij geen organisatie of stichting heeft. Hij heeft wel een website opgezet waar ook de flyer te vinden is. Kan er vanuit het ministerie alsnog subsidie worden gegeven aan burgers die maatschappelijk betrokken zijn en graag een beter Nederland willen?

Ik twijfel tussen slachtofferhulp (JENV) en seksuele voorlichting (VWS). Zou iemand deze man kunnen bellen om hem te helpen met zijn initiatief?

Ticket aangemaakt door: (om privacy redenen naam van medewerker niet genoemd) Datum: 15-12-2017 Einde ticket

Wij hebben gereageerd naar de GGD te Nijmegen. Zie voor het antwoord bovenste bericht.

Naschrift

Tot mijn ontsteltenis, droefheid en teleurstelling heb ik kennis moeten  nemen van het gegeven dat geloven in een God, fiks bijgedragen heeft en nog doet, aan de frequentie van het verkrachten van met name vrouwen. Het komt er op neer dat in een ver verleden denkbeelden over de minderwaardigheid van vrouwen van filosoof Patanjaji, wortel hebben geschoten in mensen van zijn tijd en daarna. (Zoek op internet onder die naam). En de teksten in Koran, Bijbel en Thora zijn niet overal bepaald vrouwvriendelijk. De interpretatie daarvan wekt ook nog weleens de indruk van de hond de stok. Vreemd  is dat veel godsdiensten van huis uit verkondigen dat je je naaste lief moet hebben gelijk je zelf. Maar wereldwijd worden vrouwen niet overal gelijk behandeld. In tegendeel. Raar eigenlijk omdat de meeste godsdiensten de liefde van God hoog in hun vaandel hebben staan. Een kind dat groeit onder het hart van de moeder wordt toch heel vaak gezien als een wonder, een creatie van God zelf. En later wordt het kind voor altijd in het hart van moeder en vader gesloten. Liefde alom.

Maar eenmaal volwassen wordt een medemens als vrouw geboren, liefdelozer behandeld dan een man. Al in hun vroege jeugd geldt in landen met een bepaalde staatsgodsdienst dat meisjes geen onderwijs mogen volgen, vrouwen het huis niet uit mogen, de man  haar vertegenwoordigt in al haar rechten enz. enz. En in een aantal landen zijn er veel Blijf van mijn lijf huizen. Ook in ons land zijn die broodnodig gebleken.

In onze flyer staat wie het front kunnen vormen, hoe, waarvoor, waarom en in samenwerking met wie. (dialoog) Ergens is sprake van  het opstarten van een tsunami van wereldwijde protesten tegen verkrachting. Misschien zou dit er alsnog van kunnen komen  indien media van welke statuur ook, een vaste rubriek zouden creëren waarin geprotesteerd wordt tegen  iedere vorm van verkrachting indien daar in de actualiteit aanleiding toe is. ( bij ons weten iedere dag)

De hele wereld zou er toch veel gelukkiger van worden indien alle vrouwen  in alle veiligheid en vertrouwen gelukkig lachend de wereld in kijken.

De grote voordelen van onze flyer zijn dat het aan de voorkant van het probleem werkt, in eenvoudige taal is gesteld en heel gemakkelijk beschikbaar.

 

Met hartelijke maar ook verdrietige groet,

Cees van Eijck schrijver, Michel te Brake redactie.

www.cvaneijck.nl

Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.